Skip to Content

Salgs- og leveringsbetingelser

1 Definitioner

1.1 ’Betingelser’ betyder disse Salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 ’Køber’ betyder det firma, som køber Produkterne fra Sælger som anført i Sælgers ordrebekræftelse eller i den relevante Kontrakt.

1.3 ’Kontrakt’ betyder aftalen mellem Sælger og Køber vedrørende salg af Produkter til Køber, inkl. disse Betingelser.

1.4 ’Produkt’ betyder en hvilken som helst skorsten, produkt eller andet udstyr, der skal leveres fra Sælger til Køber.

1.5 ’Sælger’ betyder Kecon A/S, cvr. nr. 21825832.

1.6 ‘Tilbud’ betyder et hvilket som helst tender / tilbud vedrørende salg af Produkter fra Sælger til Køber.

2 Anvendelse

2.1 Disse Betingelser gælder for ethvert salg eller Tilbud fra Sælger til Køber, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

2.2 Sælger er ikke bundet af Købers eventuelle købsbetingelser, som måtte være i modstrid med disse Betingelser eller andre forbehold fra Købers side, som ikke er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Sælger har heller ikke pligt til at reagere på Købers ensidige fremsendelse af sådanne betingelser og bliver ikke bundet af en eventuel passivitet.

2.3 Forhold som ikke er reguleret af Kontrakten, herunder af disse Betingelser, reguleres af AB 92. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem AB 92 og disse Betingelser, har disse Betingelser forrang.

3 Priser

3.1 Alle priser og Tilbud er ex. moms og øvrige skatter og afgifter.

3.2 Priserne er baseret på de til enhver tid gældende materiale-, indkøbs-, og fragtpriser. I tilfælde af stigninger på mere end 10% på nogen af de ovennævnte priser i perioden fra Kontraktens underskrivelse og det faktiske leveringstidspunkt forbeholder Sælger sig ret til at justere priserne i forhold til sådanne ændringer.

3.3 Hvis ikke andet skriftligt er aftale, er betalingstiden 10 arbejdsdage netto. Hvis Køber ikke betaler til forfaldstid, kan Sælger kræve det skyldige beløb forrentet med 2% pr. påbegyndt måned. Køber er, selvom han har indsigelser eller modkrav, ikke berettiget til at undlade betaling af købesummen.

4 Ejendomsforbehold

4.1 Det leverede forbliver Sælgers ejendom indtil betaling er fuldt erlagt.

5 Tilbud

5.1 Køber skal acceptere et Tilbud senest 30 dage efter datoen for Tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2 Tilbuddet forudsætter, at alle nødvendige tekniske data er til rådighed inden for den aftalte tidsramme og det er en betingelse for Tilbuddet, at Køber overholder Tilbuddets betalingsbetingelser. Hvis underliggende forhold eller antagelser for Tilbuddet ændres i løbet af den periode, hvor Tilbuddet er gyldigt, forbeholderSælger sig retten til at ændre Tilbuddet i forhold dertil, for eksempel hvis prisen på råvarer eller materialer stiger.

5.3 Tilbud er baseret på Sælgers sædvanlige processer og principper med hensyn til workflows og detail-løsninger. Alle løsninger skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med branchens generelt accepterede standarder.

5.4 Køber skal acceptere (eller afvise) hele Tilbuddet, og Tilbuddet kan ikke accepteres delvist.

5.5 Hvis Sælger skal levere produktionstegninger som del af Tilbuddet, er kun én revidering af tegningerne inkluderet i Tilbuddets pris.

6 Levering og forsinkelser

6.1 Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet, leveres Produkterne ab fabrik (ex works) (Incoterms 2010).

6.2 Hvis parterne har aftalt en leveringsperiode i stedet for en leveringsdato, løber leveringsperioden fra Kontraktens startdato.

6.3 Sælger vil altid forsøge at overholde den aftalte leveringstid. Hvis Sælger bliver klar over, at han ikke kan overholde den aftalte leveringsdag, eller hvis det bliver klart for Sælger at forsinkelse fra hans side er sandsynlig, skal Sælger uden ugrundet ophold underrette Køber med angivelse af grunden til forsinkelsen og, hvis muligt, den nye forventede leveringsdag. Køber skal acceptere en sådan forsinkelse, medmindre Sælger udtrykkeligt har garanteret levering på en bestemt dato.

6.4 Hvis Køber ikke til den aftalte tid har leveret tegninger, specifikationer eller anden information til Køber, som er nødvendig for at Sælger kan levere Produktet, eller hvis Køber ønsker at ændre leverancen, er Sælger berettiget til at udsætte leveringstidspunktet med en periode, som efter omstændighederne må anses for rimelig.

6.5 Hvis levering forhindres eller forsinkes af andre grunde, er Køber ikke berettiget til kompensation, medmindre Sælger skriftligt har accepteret det.

6.6 Hvis Køber ikke kan modtage Produktet på den aftalte dato, eller hvis forsinkelse fra Købers side er sandsynlig,
skal han uden ugrundet ophold skriftligt meddele Sælger dette med angivelse af grunden til forsinkelsen og, hvis muligt, datoen på hvilken Sælger forventer, at han kan modtage Produktet. Hvis Køber er forhindret i at modtage Produktet på den aftalte dato, er han stadig forpligtet til at foretage betalinger som hvis Produktet var blevet leveret. Sælger skal opbevare Produktet for Købers regning og risiko. Hvis Køber ønsker det, skal Sælger forsikre udstyret for Købers regning.

6.7 Hvis Køber ikke har kunnet modtage Produktet, af grunde der ikke beror på Sælger, i mere end 30 dage, kan Sælger kræve, at Køber modtager Produktet inden for et af Sælger fastsat rimeligt tidsrum. Hvis Køber ikke kan modtage Produktet indenfor denne tidsfrist, kan Sælger skriftligt meddele Køber, at ordren annulleres for så vidt angår den del af leverancen, der er klar til levering, og som ikke er leveret på grund af Købers manglende modtagelse. I så fald er Sælger berettiget til erstatning for det tab, som er opstået på grund af Købers uagtsomhed. Erstatningen kan ikke overstige købsprisen for den del af Produktet eller udstyret, der ikke blev modtaget.

7 Arbejds- og vejrforhold

7.1 Hvis parterne har aftalt, at Sælger skal opføre Produktet på en af Køber anvist grund (”Sitet”), skal Køber sikresig, at opførelsen kan udføres under forhold, der opfylder gældende love og arbejdsregler på Sitet. Køber skal skriftligt meddele Sælger hvilke sikkerhedsregler der gælder på Sitet. Desuden skal Køber for egen regning sørge for tilfredsstillende vaske-, omklædnings- og spisefaciliteter for Sælgers mandskab på Sitet. Køber skal også sikre, at Sælgers mandskab har adgang til kost og logi tæt på Sitet i henhold til gældende kollektive overenskomster, regler, eller andet aftalt i Kontrakten.

7.2 Opførelsen af Produktet afhænger af vejrforholdene. Sælger har ret til at udsætte opførelsen, hvis vejrforholdene efter Sælgers professionelle vurdering ikke egner sig til opførelse. Vindhastigheder på 8 m/s eller mere vil normalt forhindre opførelsen. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for forsinkelser i opførelsen forårsaget af vejrforholdene.

8 Garanti, fejl og mangler

8.1 Sælger garanterer, at Produkterne er udført af gode materialer og håndværksmæssigt korrekt og er i overensstemmelse med den produktinformation, der fremgår af Kontrakten. Sælger yder ingen garantier for Produktet ud over hvad der udtrykkeligt fremgår af Kontrakten eller dette punkt 7.

8.2 Hvis Produktet lider af fejl eller mangler, skal Køber hurtigst muligt og senest 5 dage fra den dato, hvor Køber bliver klar over (eller burde være blevet klar over) fejlen, skriftligt underrette Sælger med angivelse af den påståede fejl eller mangel. Hvis Køber undlader at gøre mangelskrav gældende indenfor denne frist, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den pågældende fejl eller mangel.

8.3 Hvis Produktet lider af fejl eller mangler, og hvis Sælger er ansvarlig herfor, skal Sælger efter eget valg i) selv reparere Produktet eller lade Produktet reparere af tredjemand, ii) ombytte Produktet, eller iii) betale udgifterne til køb af tilsvarende erstatningsprodukt(er), dog således at Sælger aldrig er forpligtet til at betale mere end den fakturerede pris for det mangelfulde Produkt. Køber kan ikke herudover gøre nogen misligholdelsesbeføjelser gældende mod Sælger.

9 Garantiperiode og reklamation

9.1 Sælgers produktgaranti som anført i pkt. 7 herover ophører efter 12 måneder fra datoen for første idriftsættelse/brug af Produktet. Uanset det foregående skal Køber dog gøre ethvert fejl- eller mangelskrav gældende senest 24 måneder fra datoen for Sælgers levering af Produktet. Efter denne periode kan Køber ikke længere gøre krav gældende mod Sælger.

10 Produkt ansvar

10.1 Sælger er alene ansvarlig for personskade forårsaget af defekte Produkter i henhold den danske Produktansvarslov.

10.2 I det omfang det er muligt i henhold til den danske Produktansvarslov, er Sælger ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre forårsaget af defekte Produkter. I det omfang Sælger måtte blive pålagt et sådant produktansvar overfor tredjemand, skal Køber holde Sælger skadesløs.

11 GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1 SÆLGERS ANSVAR OVER FOR KØBER, HERUNDER ANSVAR FOR FORSINKELSE, FEJL OG MANGLER OG PRODUKTANSVAR, KAN IKKE OVERSTIGE DEN FAKTUREREDE PRIS FOR DET PRODUKT, SOM KRAVET VEDRØRER.

11.2 SÆLGER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR DRIFTSTAB, INDTJENINGSTAB ELLER ANDRE INDIREKTE TAB.

12 Tegninger og andre dokumenter

12.1 Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende Produkterne, som Sælger leverer til Køber, forbliver Sælgers ejendom, medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet. Køber må ikke uden Sælgers skriftlige accept benytte sådanne tegninger, tekniske dokumenter og anden teknisk information til andre formål end det, de blev leveret til. Køber må heller ikke uden Sælgers accept kopiere eller reproducere sådanne dokumenter.

12.2 Hvis Køber har bestilt Sælger til at fremstille Produktet i henhold til tegninger leveret af Køber, eller hvis Køber har godkendt Sælgers tegninger, har Sælger intet ansvar for disse tegninger.

12.3 Senest på overtagelsesdatoen for Produktet skal Sælger levere det aftalte antal kopier af tegninger og anden relevant teknisk dokumentation vedrørende Produktet. Den leverede dokumentation skal have en sådan detaljeringsgrad, at Køber kan udføre idriftsættelse, drift og vedligeholdelse, herunder løbende reparationer, på Produktet.

13 Teknisk vejledning og information

13.1 Hvis Sælger har leveret teknisk assistance eller rådgivning til Køber uden beregning, skal sådan assistance eller rådgivning kun anses for kulancemæssig vejledning, for hvilken Sælger ikke yder nogen garanti, og som Sælger ikke kan holdes ansvarlig for.

13.2 Med undtagelse af Produktspecifikationerne yder Sælger ingen garanti for information leveret til Køber i forbindelse med leverancen af Produktet, men Sælger leverer sådan information i god tro og ud fra sine generelle professionelle erfaringer.  Køber kan ikke holde Sælger ansvarlig for sådan information, med mindre parterne skriftligt har aftalt det.

14 Sikkerhedsstillelse

14.1 Sælger er, såfremt Køber ikke kan debitorforsikres hos Sælgers normalt anvendte forsikringsselskab, berettiget til at kræve en tilsvarende sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed.

15 Kvalitetsprocedure

15.1 Kvaliteten for det udførte arbejde under fremstilling og montage udføres med Sælgers standard kvalitetssikring og dertil hørende interne kontrol.

16 Virksomhedsnøgletal

16.1 Det er Sælgers suveræne ret at begrænse adgang og omfang af krævede nøgletal.

17 Force majeure

13.1 De følgende forhold skal anses for force majeure, hvis de forhindrer opfyldelsen af Kontrakten eller gør opfyldelsen urimeligt vanskelig: Strejker eller andre forhold uden for Sælgers kontrol, f.eks. ildebrand, krig, mobilisering eller uforudset militær induktion af tilsvarende omfang, valutarestriktioner, optøjer og oprør, mangel på transportmidler, generel varemangel, restriktioner på strømforsyning og mangler i leverancer fra underleverandører eller forsinkelser af sådanne leverancer.

13.2 I tilfælde af force majeure skal Sælger uden unødigt ophold meddele Køber, hvis en force majeure-situation  opstår såvel som hvornår force majeure kan forventes at ophøre.

13.3 Uanset de øvrige bestemmelser i disse Betingelser, kan hver part skriftligt opsige Kontrakten, hvis opfyldelsen af Kontrakten vil blive forsinket med mere end 8 måneder på grund af force majeure som beskrevet ovenfor.

18 Lovvalg og værneting

14.1 Kontrakten skal være underlagt dansk ret.

14.2 Alle tvister mellem Parterne vedrørende Kontrakten, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København. Sælger har dog ret til at forlange, at tvister skal indbringes for Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed (www.voldgift.dk).